Regulamin świadczenia usług zwrotu urządzeń

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Strona internetowa zwroty.eu (dalej: Serwis Internetowy), dostępna pod adresem internetowym www.zwroty.eu, prowadzona jest przez MOOSEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735217, o kapitale zakładowym 5000zł, NIP: 5252752558, REGON: 380440799

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą umowy za pośrednictwem serwisu internetowego. Umowa dotyczy świadczenia usługi polegającej na uzyskaniu zwrotu kaucji i salda za urządzenia OBU do poboru opłat drogowych.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę w ramach Serwisu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Usługodawca – Moosen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 117/207, kod pocztowy 00-140, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735217, o kapitale zakładowym 5000zł, NIP: 5252752558, REGON: 380440799
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zamówienia usług za pośrednictwem Serwis internetowego.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu internetowego.
5. Serwis internetowy – strona i serwis internetowy prowadzony przez usługodawcę pod adresem internetowym www.zwroty.eu
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwis internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług z Usługodawcą.
9. Konto – konto klienta w Serwisie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie internetowym.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie rodzajów usług do Koszyka, podanie konkretnych danych dotyczących urządzenia OBU oraz określenie warunków Umowy pośrednictwa, w tym sposobu realizacji i płatności. Na podstawie tych danych będzie realizowana usługa.
12. Formularz usługi – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający podanie wszelkich niezbędnych danych dotyczących zamawianej usługi, w szczególności poprzez podanie konkretnych danych dotyczących urządzenia OBU oraz określenie warunków dotyczących Umowy, w tym sposobu realizacji i płatności. Na podstawie tych danych będzie realizowana usługa.
13. Urządzenia OBU – jest to urządzenie do poboru Myta tj. opłaty za przejazdy drogami płatnymi. Urządzenie pokładowe OBU to urządzenie montowane w pojazdach, zazwyczaj pojazdach ciężarowych. Umożliwia ono automatyczny pobór opłat drogowych za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Za urządzenia OBU klienci wnieśli kaucję oraz wpłacili saldo które to Usługodawca będzie odzyskiwał od odpowiednich podmiotów, istnieje kilka rodzajów urządzeń OBU, ich opis znajduje się w Serwisie internetowym;
14. Koszyk – element oprogramowania Serwisu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do realizacji, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości usług.
15. Usługa – dostępna w Serwisie internetowym usługa będąca przedmiotem Umowy wykonania usługi między Klientem a Usługodawcą.
16. Umowa – umowa świadczenia usługi zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwis internetowego. Przez Umowę rozumie się też – stosowanie do cech Usługi – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Serwisem internetowym

1. Adres Usługodawcy: Al. Solidarności 117/207; 00-140 Warszawa
2. Adres e-mail Usługodawcy: biuro@zwroty.eu
3. Numery telefonów Usługodawcy: +48 22 295 15 62 ; +48 579 80 90 80
4. Numer rachunków bankowych Usługodawcy
Rachunek PLN: PL 33 1140 2004 0000 3502 7772 6723
Rachunek PLN: PL 60 2490 1057 0000 9900 9735 5997 Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Rachunek EUR: PL 51 2490 1057 0000 9902 9735 5997 Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Rachunek CZK: PL 77 2490 1057 0000 9907 9735 5997 Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Rachunek RUB:PL 94 2490 1057 0000 9914 9735 5997 Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach 8:00-16:00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym przeglądania usług znajdujących się w Serwisie internetowym oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

§ 5 Informacje ogólne

1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwis internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie usług w Serwisie internetowym nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na usługi znajdujące się w Serwisie internetowym możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych, adresowych i technicznych (dot. urządzeń) umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Serwisie internetowym są podane w polskich złotych, euro, rublach lub czeskich koronach i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za usługę oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Serwisu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Serwis internetowym w opisie Usługi.

§ 6 Zakładanie Konta w Serwisie internetowym

1. Aby założyć Konto w Serwisie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych w nim zawartych.
2. Założenie Konta w Serwisie internetowym jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Serwis internetowego (opcjonalnie);
2. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie wypełnić formularz Usługi, opcjonalnie można załączyć dokumenty do formularza, po wypełnieniu oraz nacisnąć przycisk Wyślij – formularz zostanie przesłany do Usługodawcy;
3. po wypełnieniu formularza Usługi klient powinien przesłać np. kurierem lub dostarczyć osobiście do Usługodawcy urządzenia OBU za które Usługodawca będzie odzyskiwał kaucję oraz saldo od odpowiednich podmiotów;
4. klient powinien opłacić Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, w tym celu przechodzi do strony zamówienia w Serwisie internetowym;
5. Klient powinien wybrać z listy ilość urządzeń jakich dotyczy zamówienie, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
6. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
7. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane Zamawiającego,
8. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
9. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa,
b. Przesyłka kurierska,
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Usługodawcy
b. Płatności elektroniczne
c. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwis internetowego.

§ 9 Wykonanie umowy świadczenia Usługi

1. Zawarcie Umowy wykonania usługi między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwis internetowym, oraz wypełnieniu przez klienta formularza Usługi w Serwis internetowym, oraz przesłaniu urządzeń do Usługodawcy zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Przyjęcie Zamówienie do realizacji następuje w momencie dostarczenia Formularza Usługi do Usługodawcy oraz po przesłaniu Urządzeń przez klienta do Usługodawcy – oba warunki muszą być spełnione. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę urządzeń oraz otrzymania formularza Usługi zostaje zawarta Umowa na świadczenie usługi między Klientem a Usługodawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usługi – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, a urządzenie OBU zostanie odesłane na koszt Klienta lub będzie czekać u Usługodawcy na odbiór przez klienta.
4. Początek biegu terminu realizacji Usługi przez Usługodawcę liczy się w następujący sposób:
5.
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy jednak nie wcześniej niż od dnia dostarczenia urządzeń do Usługodawcy na adres wskazany w § 3.
6. Termin realizacji usługi do 30 dni.
7. W przypadku zamówienia Usług o różnych terminach gotowości terminem gotowości jest najdłuższy podany termin.
8. Realizacja zwrotu środków następuje na konto bankowe wskazane przez klienta w formularzu Usługi. Przelewy są realizowane przez podmioty do których Usługodawca zgłosił się po zwrot środków.
9. W niektórych przypadkach Usługodawca realizuje zwrot środków ze swojego rachunku bankowego.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

2. Zawierając umowę o świadczeniu usługi, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Konsument traci to uprawnienie tzn. że nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, po spełnieniu poniższych warunków:
a. usługa została w pełni wykonana przez Usługodawcę;
b. konsument wyraził wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi – przesłał urządzenia i wypełnił formularz Usługi
c. konsument został przed rozpoczęciem świadczenia poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
3. O ile konsument wykonuje prawo do odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie to ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Usługodawcy – dane kontaktowe Usługodawcy zostały określone w § 3.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
c. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu ustalenia wszystkich szczegółów zwrotu z konsumentem.
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu urządzeń na swój adres , także koszty zwrotu urządzeń, jeśli ze względu na swój charakter nie mogły one zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
8. W przypadku gdy ze względu na charakter urządzeń OBU nie mogą on zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu urządzeń OBU, będzie wysłana do konsumenta mailem.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis, okoliczności dlaczego konsument rezygnuje (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta.
3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Serwisie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwis internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowy.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisu internetowego i wypełni formularz Usług Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranym podmiotom obsługującym i realizującym zwrot kaucji i salda za urządzenie OBU.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, dostaw i realizacji usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.